دسته: علمی – فرهنگی

ماهواره فجر؛ نقطه پایان انحصار علمی وفناوری

شورا آنلاین – گزارش خبری: ماهواره ملی فجر، نماد توانایی دانشمندان و متخصصان ایرانی با رمز مبارک یا محمد رسول الله (ص) به فضا پرتاب شد و با موفقیت درفاصله 450 کیلومتری مدار زمین قرار گرفت. این ماهواره ماحصل تلاش داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ایران است. به گفته حسین دهقان، وزیر دفاع همه مراحل طراحی و ساخت این ماهواره به دست مهندسان ایرانی انجام شده است.

آینده سیاست سایبری در چین

شورا آنلاین – ترجمه: چین برنامه های جاه طلبانه ای برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی دارد. در قرن 21 هیچ یک از این اهداف بدون یک اقتصاد مبتکرانه و موفق که بر فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته (ICT) متکی باشد، ممکن نمی شود.

اهمیت راهبردی سلاح های سایبری

سلاح از زمان پیدایش آن به عنوان ابزاری کشنده یا دستکم ناتوان کننده دشمن – وسیله ای که ابزار را از دشمن می ستاند – مورد توجه قرار گرفته است و به دو دسته تهاجمی که به دشمن خساراتی وارد می کند و دفاعی که خشونت دشمن را مهار می نماید، تقسیم شده است.

تدابیر اعتمادساز در فضای مجازی

گرچه تدابیر اعتمادساز به صورت سنتی صرفا میان کشورهای مستقل اتخاذ می شد، اما در فضای مجازی، بازیگران شامل بازیگران متنوعی از بخش خصوصی همچون نظام مالی، مخابرات، شبکه های برق و زیرساخت های انرژی یا شرکت های مهم امنیت سایبری و فناوری اطلاعات می شوند. هر یک از اینها نقش مهمی در دفاع در برابر حملات سایبری دارند و به همین خاطر تدابیر اعتمادساز را باید توسعه داد تا بخش خصوصی را نیز شامل شود.

قدرت سایبری در حال ظهور چین: گفتمان نخبگانی و آرمان های سیاسی

در 27 فوریه 2014 رییس جمهور شی جینپینگ در شبکه دولتی CCTV اعلام کرد که باید برای تبدیل شدن چین به یک قدرت سایبری تلاش شود. نخبگان چین در ماه های اخیر اولویتی ویژه را برای مسایل سایبری قایل شده اند که این کار با تشکیل گروه کوچک پیشرو امنیت و انفورماتیزه کردن اینترنت (ISILSG) به اوج خود رسید. اینکه رهبران چین چه درکی از قدرت سایبری دارند و برای رسیدن به آن چه مسیری را انتخاب می کنند تاثیراتی داخلی و جهانی دارد. باعث تعجب است که برای چنین اعلامیه مهمی تحلیل بسیار اندکی صورت گرفته است.