دکتر سید کمال خرازی افزود: من به او گفتم شما در گذشته نیز تجربۀ دخالت در کشور عراق و پیامدهای آن را داشته اید که مردم عراق چگونه با متجاوزان خارجی برخورد می کنند. اینک نیز توصیه من به شما این است که در این جنگ شرکت نکنید.

وی ادامه داد: البته تونی بلر در آن جلسه لبخندی زد که حاکی از تصمیم قطعی و غرورآمیز آنها مبنی بر حمله به عراق بود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اضافه کرد: اتفاقاً یکبار دیگر در خلال جنگ نیز که با او ملاقات داشتم و او تا حدی آثار تجاوز به عراق را لمس کرده بود، مجدداً به او گفتم تا دیر نشده است نیروهای خود را از باتلاقی که به دست خود آفریده اید، خارج کنید. این بار او به فکر فرو رفت و جوابی نداد، ولی آثار پشیمانی بر چهرۀ او هویدا بود.

دکتر خرازی گفت: سرانجام انگلیس پس از 5 سال ناکامی و تجربۀ مقاومت جانانه مردم انقلابی عراق در بصره که مسئولیت امنیت آن بر عهده انگلیس بود تصمیم به خروج زودهنگام از عراق گرفت و این تصمیم انگلیس برای آمریکا و شخص بوش بسیار ناگوار آمد.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: امروز نیز اعلام نتیجه کمیته تحقیق و عذرخواهی رسمی تونی بلر نشان می دهد نتیجه تجاوز به کشورهای دیگر حتی از سوی قدرت های بزرگ چه پیامدهایی را برای متجاوز در پی دارد.

وی تصریح کرد: به هر صورت، این پشیمانی و عذرخواهی نقطۀ ننگی را در تاریخ استعمار انگلیس ثبت می کند و می تواند درسی برای سایر متجاوزان باشد.