آنچه در ادامه مشاهده میفرمایید، گزارش تصویری این کنفرانس خبری است.