کتاب “تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن” توسط پروفسور «یان شوئه تونگ» استاد برجستۀ دانشگاه چین به رشته تحریر درآمده و توسط ابوالفضل علمایی فر ترجمه شده است.

آئین رونمایی از این کتاب که به همت شورای راهبردی روابط خارجی و انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است، روز شنبه، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی واقع در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد. در این مراسم نویسنده کتاب، مترجم، جمعی از اساتید و پژوهشگران و دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی حضور خواهند داشت.

عنوان های بعضی از بخش های این کتاب که در ۴۴۱ صفحه و ۷ فصل منتشر شده است عبارتند از: تفکر چین باستان، قدرت چین مدرن، هژمونی در تدابیر جنگی دولت های متخاصم، آزمونی از تئوری پژوهشی در خصوص فلسفۀ سیاسی بی دولتی دوران ماقبل سلسلۀ چین.