ولادیمیر شوپوف در گزارشی که شورای روابط خارجی اروپایی منتشر کرد، نوشت: فعالیت های این کشور به شکلی نامتوازن در سراسر این منطقه گسترانده شده است، اما یک رویکرد مشترک را پیگیری می‌کند.

این رویکرد برخاسته از  تلاش های گسترده چین برای استقرار در مناطق اقتصادی کلیدی است و می خواهد به صورت تدریجی در جایگاهی قرار بگیرد که به عنوان یک بازیگر جدایی ناپذیر از این منطقه تلقی شود.

چین به آرامی در حال تبدیل تعاملات خود با کشورهای غرب بالکان در بخش‌هایی همچون فرهنگ، رسانه و مسائل سیاسی به روابطی بلند مدت و نهادمند است.

در حالی که رویکرد اروپایی ها و آمریکا به غرب بالکان همچنان دمدمی مزاج است، این منطقه بیش از پیش در معرض خطر افتادن در مارپیچ رقابت میان بازیگران متعدد خارجی قرار گرفته است.

سیاستگذاران غربی باید به مسئله تعمیق شکاف توسعه‌ی میان این منطقه و اتحادیه اروپا از طریق پیشبرد ابتکارهایی نظیر برنامه های سرمایه گذاری هدفمند در بخش‌های انرژی و زیرساخت ها، چارچوب‌های ادغام بین بخشی و و اجرایی شدن قوانین اتحادیه اروپا در روند الحاق این کشورها به این اتحادیه بپردازند.